PRIVATUMO POLITIKA
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų subjektas Įmonėje yra klientas – fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.).

Asmens duomenų valdytojas – VŠĮ Šiaurės licėjus įmonės kodas 303960460 , buveinės adresas Vytauto g. 1, 08118 Vilnius (toliau– Įmonė).

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir / ar aritmetines operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Įmonė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis (dažniausiai, bet tuo neapsiribodama, vardą, pavardę, asmens kodą), gautus iš kliento, ketinančio naudotis ar besinaudojančio Įmonės paslaugomis. Duomenų subjektui nesutikus pateikti savo asmens duomenų, Įmonės paslaugos jam gali būti neteikiamos.

 • Įmonėje asmens duomenų tvarkymo pagrindas gali būti su duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymas, duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis, taip pat įstatymuose nustatytų Įmonei taikomų pareigų vykdymas. Įmonė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija, įgyvendinusi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus. Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko šiais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais kai gaunamas atskiras duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų tvarkymo):
 • Įmonės paslaugoms teikti ir kitai veiklai vykdyti kaip tai numatyta Įmonės veiklai taikomuose teisės aktuose;
 • Klientui informuoti apie jo paslaugų sutartis su Įmone;
 • Duomenų subjektui informuoti apie Įmonės;
 • Informacijai iš duomenų subjekto apie Įmonės paslaugas gauti;
 • Įmonės sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Įmonės teikiamų paslaugų kokybei vertinti, teirautis nuomonės apie teikiamas paslaugas, aptarnavimą ir jų kokybę ir rinkos tyrimams atlikti;
 • Duomenų subjekto Įmonės paslaugų vartojimo įpročiams ir poreikiams bei vykdomoms operacijoms analizuoti ir prognozuoti, siekiant užtikrinti tinkamiausią kliento aptarnavimą ir asmeninių pasiūlymų teikimą;
 • Kitai teisėtais tikslais kaip nurodyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę:

 • Kad Įmonė, nustačiusi duomenų subjekto asmens tapatybę, supažindintų duomenų subjektą su tvarkomais jo asmens duomenimis, informuotų, kokie jo asmens duomenys, iš kokių šaltinių gauti, kokiu tikslu ir kaip tvarkomi, kam teikiami;
 • Kad Įmonė ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius duomenų subjekto asmens duomenis ir /ar sustabdytų tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
 •  
 • Kad Įmonė sunaikintų neteisėtai sukauptus duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad:

 • Būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ir įsipareigoja savo teisiškai pagristą nesutikimą pateikti Įmonei raštu arba būdu, kuriuo galima atpažinti duomenų subjekto tapatybę, jei šis nuspręstų, kad Įmonė duomenų subjekto duomenis tvarko neteisėtai;
 • Būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, ir turi teisę nenurodyti tokio nesutikimo motyvų.

Įmonė įsipareigoja:

 • Taikyti ir siekti, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Įmonės gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo;
 • Užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui.

Duomenų subjektai su Įmonės tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir duomenų tvarkytojais gali susipažinti viešai prieinamame Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre interneto svetainėje www.ada.lt.

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį klientui lankantis Įmonės interneto svetainėje ir naudojantis savitarnos portalu. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką, taip pat siekiant pagerinti savitarnos portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapio funkcijos gali neveikti. Įmonės naudojami slapukai www.siaureslicejus.lt svetainėje:

Siaureslicejus.lt      
siaureslicejus.lt has_js - Drupal? - We know Drupal uses this and there is a discussion about it's implications for the cookie directive hee: http://drupal.org/node/1153064 -
.siaureslicejus.lt _ga 2020-02-23 - -
.siaureslicejus.lt _gid 2018-02-24 - -
.siaureslicejus.lt _gat 2018-02-23 - -