Ugdymo struktūra
Formalus ugdymas

Mokykla vadovaujasi bendrosiomis Lietuvos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo nuostatomis, tačiau ugdymo turinys yra paremtas gerąja skandinaviškų mokyklų patirtimi, kur mokinys ir mokytojas yra lygiateisiai nariai, siekiantys bendrų tikslų. Naudojamasi naujausia ir šiuo metu Lietuvoje geriausia mokomąja literatūra ir diegiamomis inovacijomis (vadovėliai, pratybos, „Aktyvios klasės“ įrengimas).

Mokyklos formalaus ugdymo plane dalykai įtvirtinami ir toliau ugdomi užsiėmimų pagal pomėgius metu bei asmeninio tobulėjimo – atradimų laboratorijoje. Siekiama, kad mokiniai suvoktų teorinių žinių naudą ir pritaikytų jas kasdienėse veiklose. Tokiu būdu stiprinami dalykų programų ryšiai su socialine ir moksleivių gyvenimo aplinka. Mokykloje vyksta integruotas visos dienos mokymas – nuo 7.30 iki 18.30 val.

Mokykloje nėra skambučio, todėl veiklos apibrėžiamos ne laiko trukme, o moduliais. Licėjuje, remiantis suomišku mokyklos pavyzdžiu, orientuojasi į teminį mokymąsi ir dalykų integraciją.

Neformalus ugdymas

„Šiaurės licėjuje“ vienu metu ugdomi kelių sričių gebėjimai, keičiant bei papildant mokymosi veiklas aktyvia individualia ar grupine veikla bei aktyviais mokymosi metodais.

Integruota diena įdomi, interaktyvi, paremta abipusiu pasitikėjimu, tolerancija, mokymusi ir bendradarbiavimu. Veiklos apima visapusišką ugdymą, skatina smalsumą, domėjimąsi bei ugdo ir stiprina mokymosi visą gyvenimą kompetenciją. Ugdomoji mokymosi veikla stiprinama neformaliųjų užsiėmimų metu – tobulėjimo ir atradimų laboratorijoje.

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas patirtiniam mokymuisi, kur visos ugdymo veiklos yra realizuojamos per vaikų asmeninę patirtį. Tikime, kad vaikai geriausiai mokosi iš savo patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų. Viena savaitės diena yra skirta patirčiai arba simuliacijoms. Jos metu vaikai kartu su mokytojais atranda naujus dalykus, juos reflektuoja, analizuoja, stebi bei išbando per savo patirtį. Patirtinio mokymo naudojimas visuose moduliuose leidžia gaunamą informaciją pritaikyti kasdienėje veikloje, skatina moksleivius kritiškai mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, ugdyti bendravimo įgūdžius.

"Šiaurės licėjuje" yra keli privalomi būreliai (robotika, anglų kalba, šokis ir muzika), kurie yra ugdymo programos dalis. Jie padeda užtikrinanti integravimo su formalia ugdymo dalimi tęstinumą, įtvirtinti siekiamus ugdyti gebėjimus ir įgūdžius. Jų keisti ir ar rinktis nėra galimybės.

Laisvalaikis

2017 – 2018 mokslo metais vyks šie neformalaus ugdymo būreliai: dailė ir animacija, aikido, futbolas, šachmatai, karatė.

Pasirenkamuosius būrelius galima rinktis pusmečiui, o po pusmečio pakeisti. Apie pasirenkamųjų būrelių kainas, konkrečius užsiėmimų laikus ir galimybes rinktis tėveliai bus informuoti atskiru laišku.

Tvarkaraštis