PRIVATUMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ Šiaurės licėjus (toliau – Duomenų valdytojas; Mokykla) šioje Privatumo politikoje siekia skaidriai informuoti, kaip tvarkomi asmens duomenys Mokykloje. 

 

Privatumo politika taikoma, kai domitės ar naudojatės Mokyklos teikiamomis paslaugomis, ketinate sudaryti ar sudarėte Mokymo sutartį, taip pat kai lankotės internetinėje svetainėje www.siaureslicejus.lt ir kitais Privatumo politikoje nurodytais atvejais, kai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais. 

 

Privatumo politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

 

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

 

Duomenų valdytojas, jo rekvizitai:

VšĮ Šiaurės licėjus

Juridinio asmens kodas: 303960460

Buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13-3, LT-09311 Vilnius.

Tel. +370 693 24 396

El. paštas: vilnius@siaureslicejus.lt; kaunas@siaureslicejus.lt

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai

Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis į Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu pareigunas@alg.lt, taip pat paštu Ulonų g. 2, Vilnius.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai, saugojimo terminai

 * – informuojame, kad galite bet kada atšaukti duotą sutikimą kreipdamiesi el. p. pareigunas@alg.lt, o sutikimą dėl slapukų galite atšaukti svetainės apačioje paspaudę „Slapukų nustatymai“, atžymėdami anksčiau pažymėtas varneles;

**– kai tvarkome duomenis teisėto intereso pagrindu, turite teisę su tokiu tvarkymu nesutikti, tačiau tokiu atveju bus nagrinėjama, kieno interesai konkrečioje situacijoje viršesni.

Ar asmens duomenų pateikimas yra būtinas

Didžiąja dalimi atvejų asmens duomenų pateikimas yra būtinas: tais atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutartis, duomenis pateikti būtina tam, kad sutartis būtų sudaryta ir būtų galima teikti ugdymo, neformalaus švietimo ar vaikų stovyklų paslaugas, o nepateikus duomenų to daryti nebūtų galima. Tais atvejais, kai duomenys tvarkomi remiantis įstatymuose nustatyta prievole, duomenis pateikti taip pat būtina, kitaip bus pažeidžiami teisės aktai. 

 

Tais atvejais, kai Mokykla asmens duomenis tvarko sutikimo pagrindu, duomenų pateikimas nėra būtinas – tai Jūsų pasirinkimas. Nepateikus duomenų tiesiog negausite naujienlaiškių; vaiko atvaizdas neatsiras Mokyklos reklaminėje medžiagoje; negausite informacijos per Facebook grupę (tokiu atveju informacija gali būti perduodama žodžiu, ar kitomis priemonėmis, bet tai gali lemti retesnį/mažesnės apimties informacijos teikimą), vaikas negalės savarankiškai išvykti iš Mokyklos, Jūsų vaiko netestuosime dėl Covid-19 ligos, negalėsime esant įtarimui dėl draudžiamų daiktų laikymo patikrinti Mokinio daiktų, todėl turėsite atvykti į Mokyklą, nesutikus dėl sveikatos duomenų tvarkymo gali iškilti pavojus Mokinio sveikatai jam esant Mokykloje ir pan.

 

Kam asmens duomenys gali būti perduodami

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., elektroninio dienyno paslaugas teikiančiai įmonei, maitinimo tiekėjui, IT paslaugų tiekėjams, formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugų teikėjams, mokinio pažymėjimus gaminančiai įmonei, kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims: konsultantams, buhalteriams, auditoriams, teisininkams ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

Valdžios institucijos ir įstaigoms – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Vilniaus miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybei, Policijai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir kt.

Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų interesus. Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);

Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos „Alma littera“ grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

Galime atskleisti / perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;

Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz. Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

 

Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Savo veikloje naudojamės paslaugų teikėjų (Google, Facebook), įsikūrusių arba duomenis perduodančių į trečiąsias užsienio valstybes (JAV), paslaugomis. Teisinis duomenų perdavimo pagrindas – Europos Komisijos patvirtintos Standartinės sutarčių sąlygos, kurių taikymas užtikrina tinkamą apsaugos lygį.

 

Jūsų teisės Mokyklai tvarkant Jūsų duomenis

Duomenų subjektas (asmuo), kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia Privatumo politika. 

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.

 

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu pareigunas@alg.lt. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą, taip pat vykdant teisės aktuose numatytas pareigas.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus atsiųsdami informacinį naujienlaiškį, taip pat ją paskelbsime mūsų internetinėje svetainėje. 

 

Paskelbta 2021 m. gruodžio 21 d.

                                                          

                                                         _____________________