Metodika

Kūrybiškumo ugdymas

Kritinio mąstymo ugdymas

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas

Sveikos gyvensenos ugdymas

Integruotas dienos ugdymas

Formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo turinio integracija

Patirtinis mokymas

Mokymo(si) organizavimo ir aplinkų įvairovė
Partnerystė su įvairiomis organizacijomis

Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

Individualūs ugdymo planai
Dviejų mokytojų dėmesys 16 arba 18 mokinių
Grįžtamojo ryšio suteikimas pokalbių ir susitikimo forma

Integruotas visos dienos mokymas

Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą ir siekiama, kad mokinys ne tik turėtų kuo daugiau žinių ir informacijos, bet ir įgytų įgūdžių, kurie padėtų tuo pasinaudoti kasdieniame gyvenime.

Licėjuje stiprinama ugdymo turinio integracija, remiamasi formalaus, neformalaus ir informalaus (savaiminio) ugdymo integracija visos dienos metu.

Mokykloje ugdymo turinys orientuotas į mokinį, jo poreikius, interesus ir gebėjimus. Ugdymo procese vyrauja mokymosi paradigma, todėl modulių temų turinys sudaromas taip, kad skatintų mokinius mąstyti, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tokia metodika motyvuoja vaikus mokytis savarankiškai. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad visi mokomieji dalykai (matematika, kalbos, informatika, dailė, muzika, kūno kultūra ir kiti) būtų tikslingai integruojami tarpusavyje.

Patirtinis mokymasis

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas patirtiniam mokymui(si), kur visos ugdymo veiklos yra realizuojamos per vaikų asmeninę patirtį. Tikime, kad vaikai geriausiai mokosi iš savo patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų.

Patirtinis mokymasis mokykloje įgyvendinamas visose veiklose. Viena savaitės diena yra skirta patirčiai arba simuliacijoms. Jos metu vaikai kartu su mokytojais atranda naujus dalykus, juos reflektuoja, analizuoja, stebi bei išbando per savo patirtį.

Patirtinis mokymasis mokykloje naudojamas siekiant žadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti turimas žinias ir patirtį su naujomis įgytomis žiniomis.

Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

Individualus dėmesys moksleiviams užtikrinamas pirmiausia sudarant kiekvienam iš jų asmeninį ugdymo planą, dirbant mažomis grupėmis, dviem mokytojams nuolat stebint mokymąsi, jį vertinant ir laiku suteikiant individualizuotą grįžtamąjį ryšį.

Profesionalūs mokytojai siekia ne tik patarti, pamokyti, patikslinti, bet ir suteikti pagalbą tiems mokiniams, kuriems jos reikia. Individualus dėmesys taip pat užtikrina ,kad ši mokykla veikia be patyčių.