Metodika

Kūrybiškumo ugdymas

Kritinio mąstymo ugdymas

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas

Sveikos gyvensenos ugdymas

Integruotas dienos ugdymas

Formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo turinio integracija

Patirtinis mokymas

Mokymo(si) organizavimo ir aplinkų įvairovė
Partnerystė su įvairiomis organizacijomis

Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

Individualūs ugdymo planai
Dviejų mokytojų dėmesys 16 arba 18 mokinių
Grįžtamojo ryšio suteikimas pokalbių ir susitikimo forma

Integruotas visos dienos mokymas

„Šiaurės licėjuje“ orientuojamasi į formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo integraciją visos dienos metu. Ugdymo turinys orientuotas į mokinį, jo poreikius, interesus ir gebėjimus. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad visi mokomieji dalykai (matematika, kalbos, pasaulio pažinimas ir kiti) būtų tikslingai integruojami tarpusavyje.

Patyriminis ugdymas

Vaikai geriausiai mokosi tyrinėdami, eksperimentuodami, pažindami, atrasdami. Todėl „Šiaurės licėjuje“ didelis dėmesys skiriamas patyriminiam ugdymuisi, kai visos ugdymo veiklos yra realizuojamos per vaikų asmeninį patyrimą. Patyriminis ugdymas mokykloje naudojamas siekiant žadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti turimas žinias ir patirtį su naujomis įgytomis žiniomis.

Individualus dėmesys kiekvienam vaikui

„Šiaurės licėjuje“ formuojamos nedidelės klasės (iki 18 mokinių). Tokių klasių privalumas tas, kad mokytojui ir jo asistentui sudaromos sąlygos nuolat stebėti mokymosi procesą ir kiekvienam vaikui laiku suteikti individualizuotą grįžtamąjį ryšį. Individualus dėmesys užtikrina saugią aplinką be patyčių, kurioje mokinys sėkmingai tobulinasi savo gebėjimus ir auga kaip asmenybė.

Mokinio asmenybės formavimas „Šiaurės licėjuje“ grindžiamas emocinio intelekto ugdymu, teigiamo elgesio filosofija, pareigos ir atsakomybės skiepijimu.

Emocinio intelekto ugdymas

„Šiaurės licėjuje“ emocinio intelekto ugdymas realizuojamas per socialinio emocinio intelekto ugdymo programas („Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Antras žingsnis“ ir kt.).